Contacta con nuestro equipo y resuelve tus dudas

MÈTODE DE TREBALL

Pressupost sense compromís

El client obtindrà una primera avaluació de l’assumpte a encomanar sense compromís de cap mena.

Pressupost i contratació

En la fulla per encàrrec professional que es lliurarà al client, figurarà el cost dels honoraris professionals d’advocat que es reportaran per la gestió de l’assumpte encomanat, a aquest preu se li haurà d’addicionar l’IVA al tipus legal vigent.

El pressupost no contempla les despeses de desplaçament ni els suplerts que calgui abonar per dur a terme el treball encomanat, ni tampoc els honoraris d’altres professionals que hagin d’intervenir en l’assumpte.

No estan inclosos en els honoraris professionals el pagament de taxes, impostos, llicències o cànons que es derivin de l’encàrrec professional.

Els treballs addicionals que s’hagin de realitzar, tals com a transaccions, incidents, peces separades, mesures cautelars, execucions provisionals, recursos, apel·lacions, cassacions, etc., independents del treball contractat, seran facturats conforme als preus relacionats en l’ANNEX que consta més a baix.

El cost dels serveis podrà ser pagat de manera fraccionada pel client, de conformitat amb els terminis establerts en la fulla per encàrrec professional.

En determinades matèries serà possible pactar uns honoraris sobre la quota litis del procés, a pagar a la conclusió de l’assumpte, tan aviat el client obtingui la resolució final de l’assumpte, la transacció judicial o extrajudicial d’aquell, o la resolució de l’encàrrec professional.

 • Fulla per encàrrec Professional: Pressupost per assumpte:
Descarregar PDF
 • Fulla per encàrrec Professional: Quota litis:
Descarregar PDF
 • Fulla per encàrrec Professional: ANNEX DELS PRESSUPOST DELS TREBALLS NO CONTRACTATS ESPECIFICAMENTE:
Descarregar PDF

Seguiment

El despatx remetrà al client via e-mail, totes les notificacions que rebi en relació amb l’assumpte encomanatamb l’excepció de la correspondència entre Lletrats subjecta a secret professional. De la mateixa manerael despatx remetrà al client, tots els escrits i recursos que interposi en relació amb l’assumpte encomanat, o amb les peces, incidents i recursos relacionats amb l’assumpte encomanat pel client.

Garanties en l’execució de l’encàrrec

Es garanteix la total discreció, així com el més rigorós secret professional dels assumptes encomanats. Els membres del bufet se sotmeten a guardar els principis deontològics de l’Advocacia continguts en el vigent:

 • Codi Deontològic Advocats Europa:
Descarregar PDF
 • Estatut General Advocacía Espanyola 2021:
Descarregar PDF
 • Estatut Deontològic de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona:
Descarregar PDF

Dret de queixa o reclamació davant l’oficina de protecció de consumidors i usuaris

El client o usuari podrà descarregar-se la fulla de reclamació per a la seva interposició davant Consum de la Generalitat de Catalunya.

L’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona també disposa d’un servei de mediació i arbitratge en cas que el client desitgi sotmetre al mateix qualsevol conflicte, subjectant-se el despatx a la resolució de la mediació o del laudo.

Seguiment

El despatx garanteix la més eficaç execució dels assumptes encomanats amb una cuádruple garantia:

 • A través del capital social de la pròpia companyia.
 • A través de la subscripció d’una pòlissa de responsabilitat civil professional individual de cadascun dels advocats que formen part de la Societat Limitada Professional, concertat a través de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb la corredoria de segurs IURISEGUR, situada en carrer Mallorca, nº 283, planta baixa, de Barcelona-08037, telèfon 93 601 12 18 i e-mail: rcivil@icab.cat.
 • A través de la subscripció d’una pòlissa de responsabilitat civil professional de la Societat Limitada Professional, amb cobertura per import de 300.000€, addicional a la concertada per cada advocat individual, subscrita amb l’Asseguradora CASER, amb nombre de pòlissa 01112273.
 • A través de la formació contínua dels seus advocats, com és de veure en la realització constant de cursos de formació des del seu inici fins a l’actualitat.

Protecció de dades de caràcter personal de datos de carácter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP comunica al Client o Usuari que les dades facilitades a través d’aquest lloc web queden recollits en un fitxer el responsable del qual és ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP, proveït de CIF: B63392591, amb domicili en carrer Provença, 214, 5ª – 08036 Barcelona, i la finalitat del qual és donar compliment a l’encàrrec professional encomanat pel client o usuari.

Les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb absoluta confidencialitat i en cap cas seran cedits a tercers sense el seu previ consentiment.

L’interessat pot exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades; per exercitar aquests drets n’hi ha prou amb dirigir-se per escrit a ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP o enviar un e-mail sol·licitant aquesta informació, correcció o anul·lació a l’adreça: victoria@rovirallor.es o francesc@rovirallor.es, incloent el nom, cognoms, DNI i adreça de correu electrònic.

Propietat intel·lectual i industrial

Són propietat de ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre qualssevol continguts d’aquest lloc web, quedant reservada a favor de ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP la seva exclusiva titularitat per a tothom i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc web han concedit a ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a la disposició del públic.

S’entenen compresos entre dites dretes, a manera enunciativa i no limitatiu, qualssevol drets de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d’àudio i/o de vídeo, arxius de programari, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d’ordinador i els seus elements (codis font, interfícies, aplicacions, desenvolupaments del sistema…), així com sobre l’estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquest lloc web.

Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d’aquest lloc web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP.

 • Protecció de Dades de Caràcter Personal
Descarregar PDF

Avís legal

El lloc Web de ROVIRA LLOR ABOGADOS SLPWWW.ROVIRALLOR.ES, es responsabilitat de l’administrador de ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP, en la seva qualitat de legal representant de la societat mercantil, la qual està proveïda de CIF: B63392591, i té el seu domicili social al carrer Provença, 214 – 5ª de Barcelona – 08036. Telèfon: +34 934 127 848. Mòbil 1: +34 615 101 438. Mòbil 2: +34 657 960 814. Mòbil 3: +34 675 812 488.

Aquest lloc web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui para el seu ús a nivell exclusivament personal. S’entendrà per «Usuari» tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest lloc web, subjecte per tant al contingut del present Avís Legal.

L’usuari haurà d’utilitzar aquest lloc web i els seus continguts i/o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Accedint a aquest lloc web l’usuari es compromet a acceptar i aplicar els termes del present Avís Legal.

ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP es reserva el dret a modificar o suprimir a qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc web.

ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l’existència de malware, errors en les línies de comunicació, defectes de maquinari i programari en l’equip dels usuaris.