Contacta con nuestro equipo y resuelve tus dudas

LA FIRMA

La firma d’advocats a Barcelona ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP és una Societat Limitada Professional, constituïda el 10 de desembre de l’any 2003 i amb domicili social a Barcelona-08036, c/ Provença, nº 214, 5º.

Despatx Advocat Barcelona

La normativa jurídica regeix tot el nostre entorn, tota la nostra societat, i l’individu concret queda sotmès a aquest complex entramat, mostrant-se enfront del mateix com un ser extremadament feble i vulnerable, atès que, la ignorància de les normes no li eximeix del seu compliment.

La firma d’advocats a Barcelona ROVIRA LLOR ABOGADOS sorgeix de la conscienciació dels seus fundadors, en constatar, a través de la seva experiència professional individual, com la persona d’avui dia està exposada a un constant i incessant esdevenir de situacions que requereixen afrontar i resoldre requisits o problemes complexos a la vida quotidiana.

La normativa jurídica regeix tot el nostre entorn, tota la nostra societat, i l’individu concret queda sotmès a aquest complex entramat, veient-se desbordat davant la multiplicitat de lleis, normes, decrets i reglaments als quals ha d’ajustar la seva actuació personal i professional, atès que la ignorància de les normes no li eximeix del seu compliment.

Aquesta circumstància és la que provoca el naixement de la societat mercantil mitjançant l’associació professional de diversos professionals especialitzats amb contrastada experiència jurídica, aquests eixos fan que la firma d’advocats a Barcelona ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP brindi una defensa jurídica integral, en entendre el DRET com l’eina preestablerta per ser el conductor reglat de l’entramat social, familiar, professional i inclusivament vital.

Negar un advocat a una persona és negar-li l’Estat de Dret.

Serà buscant l’eficàcia i utilitat per als nostres clients en el maneig de les eines jurídiques, en el seu assessorament i en la seva defensa efectiva, en el que la firma d’advocats a Barcelona ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP fonamentarà el seu segell i enfocament professional.

ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP disposa dels professionals especialitzats en els diferents àmbits del DRET, per abordar tots els assumptes del dia a dia, des d’una perspectiva especialitzada, però sense renunciar a un estudi generalista del DRET davant la realitat que no existeix un assumpte exclusivament laboral, penal, civil, o administratiu, en estar els diferents àmbits jurisdiccionals interconnectats entre si, bé mitjançant els principis generals del dret, bé mitjançant la normativa comunitària, o si no hi ha altre remei a través del dret internacional.

D’altra banda, el transcurs d’aquests vint-i-cinc anys de singladura professional, han servit per anar forjant el nostre propi mètode de treball, fins a determinar quin és d’entre les possibles, la millor defensa o assessorament per al cas concret que se’ns encarrega, de tal manera que el nostre client obtingui un resultat satisfactori de la manera més útil i eficaç, útil quant a rapidesa i preu, i eficaç quant al resultat més idoni dels possibles que es plantegen.

ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP és conscient de la revolució tecnològica profunda que està canviant la nostra societat, el nostre dia a dia, innovant les nostres eines de treball per maximitzar la nostra eficàcia, alhora que ampliem les formes d’interacció amb els nostres clients a través de xarxes socials, Apps, Web, internet, juntament amb la formació contínua de tots els nostres professionals a les noves eines i mitjans d’interacció amb la societat, les institucions i els nostres clients.

La firma potencia en su sello la eficacia y la utilidad para nuestros clientes en el manejo de las herramientas jurídicas, en su asesoramiento y en su defensa efectiva.

Són molts els casos resolts amb gran efectivitat que en un primer moment semblaven impossibles de solucionar favorablement al client, som plenament conscients que són diverses les causes que l’advocat ha d’abordar en tractar l’assumpte professional encomanat. No en va, el despatx es concep com una manera de solucionar el problema del client d’una manera honesta, pràctica i confidencial.

En moltes ocasions la resolució del problema ve de la mà de l’experiència adaptant la praxi professional reeixida obtinguda en assumptes de similar naturalesa. En altres ocasions, és l’instint adquirit al llarg dels anys en la resolució de conflictes el que alerta i prevé sobre possibles mancances.

La cerca del principi de Seguretat no pot construir-se emmordassant l’Estat de Dret.

En tots els casos, un mètode propi de treball basat en la formació contínua dels membres del bufet i en la reflexió pausada del cas concret, si cap, portant a debat el cas entre els diferents integrants del despatx, a fi i efecte de determinar l’estratègia més idònia a aplicar al cas encomanat.

En quant a la nostra relació amb Jutges i Magistrats, al llarg d’aquests més de vint-i-cinc anys d’experiència, la firma d’advocats a Barcelona, ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP constata que ens trobem davant professionals vocacionals que són plenament conscients de la gran responsabilitat que assumeixen en virtut del càrrec que ocupen, evidenciant que, en la seva gran generalitat, la seva voluntat és la d’impartir JUSTÍCIA, en majúscules.

És essencial saber plantejar al Jutge els fets, sense adoctrinar-li, sense llaunes que escapin de l’essencial, o que busquin disfressar la realitat. És important l’essència, la simplificació, la correcta estructuració dels fets, fundats en els principis generals del DRET, i a través d’ells la construcció de la prova i l’aplicació del DRET al supòsit concret de la manera més clara possible.

Firma de abogados en Barcelona