Contacta con nuestro equipo y resuelve tus dudas

ADVOCATS D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Advocats d’accidents de trànsit. Màxima indemnització.

En Rovira Llor comptem amb els millors advocats d’accidents de trànsit. El nostre objectiu és obtenir la màxima indemnització per accident de trànsit que pugui correspondre-li.

Nosaltres ens preocupem de gestionar la màxima indemnització per accident de trànsit pels danys i perjudicis que hagis sofert.

Actualment en españa la decisió més presa per la qual trien la majoria no és la contractació d’un advocat d’accident de trànsit, sinó deixar la resolució de la reclamació a càrrec de les asseguradores, la qual cosa en molts casos suposa el risc de cobrar una indemnització no adequada per als danys soferts en l’accident, ja que solen determinar-la sobre la base dels seus propis criteris.

Per això, no et penediràs si prens la decisió de deixar-ho a les mans d’un advocat de trànsit especialitzat. Nosaltres coneixem tots els aspectes que cal tenir en compte per a oferir-te la màxima indemnització per accident de trànsit i poder solucionar el teu cas.

En Rovira Llor obtindrem la màxima indemnització per accident de trànsit que pugui correspondre-li. Els nostres honoraris com a advocats d’accident de tànsit constituiran un percentatge de quantitat obtinguda i, en molts casos, vostè podrà repercutir aquestes despeses a les companyies asseguradores. Les companyies asseguradores sovint s’acullen a criteris de valoració del seu accident de trànsit que no li garanteixen en absolut la millor solució. Si ha tingut un accident de trànsit i ha hagut d’estar de baixa, ha patit danys materials a conseqüència de l’accident, conserva seqüeles derivades de la mateixa i una infinitat de casos addicionals, som els advocats d’accidents de trànsit que necessita i pot comptar amb nosaltres.

Els terminis per a obtenir la màxima indemnització per accident de trànsit solen ser breus de manera que ha d’iniciar la seva reclamació per accident el més aviat possible. Al nostre despatx d’advocats d’accidents de trànsit calcularem la quantitat màxima que pot correspondre basant-se nombrosos criteris i barems que, en la gran majoria de casos que atenem, són obviats per les companyies d’assegurança. El nostre equip d’advocats d’accidents de trànsit l’assessorarà en matèria d’indemnitzacions ja que no treballem per a cap asseguradora.

Comptem amb els nostres propis pèrits mèdics per als casos més complexos a fi d’establir en tot moment la màxima quantia en indemnització per accident. Amb la nostra experiència com advocats d’accidents de trànsit i recolzats pels millors perits d’accidents de trànsit, definirem la millor manera d’abordar el cas d’accident, si importar en quina fase es trobi i sempre tenint en compte que el temps va a favor de les asseguradores i no de l’accidentat.

Sol·licitar informació

Completa el formulari i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.
  Vies de contacte

  Contactar per mail
  Trucada telefònica
  Whatsapp

  Què podem fer en Rovira Llor per tu?

  • Treballarem per i per a tu.
  • Som un equip d’especialistes en responsabilitat civil i ens dediquem a defensar víctimes d’accidents.
  • Ens encarreguem que rebis la màxima indemnització per accident de trànsit que sigui justa pels danys causats per a tu.
  • T’acompanyem en tot el procés.
  • Et mantindrem informat des d’un primer moment sobre tots els passos que has de seguir i seguim nosaltres en el procés.
  • Tenim una bona experiència i un bon coneixement de la normativa legal sobre responsabilitat civil, i per això t’assessorarem amb el millor que et convingui per al teu cas.

  El nostre objectiu principal és ajudar-te al fet que cobris la màxima indemnització per accident de trànsit, ja que el més comú és que, quan se sofreix d’un accident de trànsit, la víctima no rep la indemnització que li correspon. Per això és necessari contractar un especialista, ja que el Dret és un camp laboral bastant extens i per això els advocats ens dediquem a l’una o l’altra branca, de tal manera que ens especialitzem en casos concrets i ens permet prestar un millor servei.

  En Rovira Llor t’assessorarem i aconsellarem sobre la base del nostre criteri, coneixement i experiència. Valorarem correctament la situació, gestionant un resultat reeixit que deixi satisfet al client


  La Llei 35/2015, de 22 de setembre de reforma del Sistema per a la Valoració dels Danys i Perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, introdueix com ANNEX a el Text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a Motor (Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre), el sistema de valoració dels danys corporals causats en accidents de circulació, buscant la reparació íntegra de el dany causat :

  «La reforma s’ha d’inspirar i respectar els principis bàsics de la indemnització de l’dany corporal; bàsicament el de la total indemnitat dels danys i perjudicis patits per situar la víctima en una posició el més semblant possible a la que tindria de no haver-se produït l’accident ; el de vertebració que requereix que es valorin per separat els danys patrimonials dels no patrimonials, i dins de cada classe, separar els diferents subconceptes de dany, sense solapaments ni llacunes, superant el recurs a la valoració global de el dany moral i els perjudicis econòmics ».

  La Llei 35/2015, de 22 de setembre introdueix un nou títol en el Text Refós, per la qual incorpora 112 articles, agrupats en dos capítols .

  El primer es refereix a disposicions generals i definicions i el segon inclou les regles per a la valoració d’el dany corporal, que divideix en tres grans apartats:

  Els 3 grups d’indemnització tenen 3 grans subapartats que la Llei denomina com A, B, C.

  1. A) Perjudici Personal Bàsic.
  2. B) Perjudici Particular, en el qual es engloba el dany moral.
  3. C) Perjudici patrimonial ( dany emergent i lucre cessant ) .

  L’apartat C substitueix els antics factors de correcció de el barem que s’utilitzaven per indemnitzar el lucre cessant . L’actual barem desenvolupa els criteris per a la seva valoració, s’engloben dins d’aquests l a indemnització per despeses d’assistència mèdica futurs ( cirurgia, pròtesis, ortesis, fisioteràpia, etc.), sense deixar fora a aquelles persones que no tenen una feina remunerada com són les que es dediquen a la llar.

  A la primera taula: Indemnitzacions per causa de mort, el barem distingeix entre el perjudici patrimonial bàsic conformat per les despeses raonables que causi la mort, com ara desplaçaments, manutenció, allotjament i altres anàlegs de familiars propers, amb un límit de 400 €; i d’altra banda, les despeses específiques per al trasllat de la víctima, la seva repatriació, enterrament, funeral, etc.

  A la taula segona de les seqüeles, s’indemnitzen més de les despeses d’assistència sanitària, aquells que és previsible es meriten en un futur ( per exemple, operacions quirúrgiques per reimplantar pròtesis i ortesis, així com la posterior rehabilitació domiciliària i / o ambulatòria, tota vegada que aquests materials tenen una determinada data de caducitat que requereix de la seva substitució ) . També contempla la indemnització d’aquelles despeses derivades de la pèrdua de l’autonomia personal a causa de la lesió, com ara els necessaris per a la rehabilitació de l’habitatge, així com la indemnització per «perjudici patrimonial per increment dels costos de mobilitat», que , entre d’altres, comprèn l’adaptació de el vehicle a motor.

  S’inclou dins del rescabalament el dany el cost de terceres persones per dur a terme les activitats principals de la vida diària, en funció del nombre d’hores que la víctima requereixi d’aquesta ajuda .

  Finalment, la tercera taula, sobre lesions temporals, distingeix entre «despeses d’assistència sanitària» i «despeses diverses indemnitzables» dins d’aquest últim apartat s’engloben totes aquelles despeses provocats per la lesió en el desenvolupament de la vida diària de la víctima (increment dels costos de mobilitat del lesionat, desplaçaments de familiars per atendre-, despeses necessàries perquè quedin atesos ell o els familiars menors o especialment vulnerables dels que s’ocupava).

  Abogado accidentes de Tráfico en Barcelona - Máxima Indemnización

  Però és , sens dubte, el lucre cessant, l’apartat més elaborat i ambiciós de la reforma mitjançant la introducció d’un sistema actuarial que utilitza dos conceptes: multiplicant i multiplicador, per determinar l’import a percebre pel lesionat per aquest concepte, conformant el multiplicant els ingressos nets de la víctima. Si no hi ingressos (mestresses de casa) es valorarà la dedicació exclusiva o parcial a les tasques de la llar, així com la pèrdua de la oportunitat de treball d’aquelles persones com a menors o estudiants que encara no han accedit a el mercat laboral, establint en aquests casos un determinat multiplicant per poder rescabalar el valor de les pèrdues corresponents.

  El multiplicador és un coeficient que s’obtindrà després de combinar diversos factors (durada del perjudici, risc de mort, la taxa d’interès de descompte o l’ import percebut pel lesionat en concepte de pensions públiques).

  Una altra novetat d l’actual barem és la introducció de la indemnització dels perjudicis extra patrimonials en els casos de mort de la víctima, que fins ara es configuraven com a grups excloents entre si . L a reforma introdueix cinc grans grups, que la Llei considera com a perjudicats en tot cas, sent indemnitzables cada grup, en idèntica quantitat, i això amb independència que concorrin aquestes persones amb altres grups de perjudicats. D’aquesta manera, cada perjudicat obté de manera autònoma la indemnització corresponent a la seva categoria com «perjudicis particulars».

  ¿Quina indemnització per accident de trànsit em correspon?

  TAULA I: INDEMNIZACION per causa de mort:

  1. A) PERJUDICI PERSONAL BÀSIC (Cònjuge. Ascendents. Descendents. Germans. Reunits ) .
  2. B) PERJUDICI PERSONAL PARTICULAR (rescabalament, discapacitats, convivència amb el difunt, perjudicat familiar únic, mort d’un progenitor únic, de tots dos progenitors, de fill únic, d embarassada amb pèrdua de fetus, perjudici excepcional).
  3. C) PERJUDICI PATRIMONIAL (Perjudicats, Dany emergent, Lucre Cessant , Càlculs actuarials: multiplicands i Multiplicadors).

  TAULA II: INDEMNITZACIONS PER SEQÜELES:

  1. A) PERJUDICI PERSONAL BÀSIC: Comprendrà la indemnització del perjudici psicofísic, més dany moral , més perjudici estètic. Les taules seran inversament proporcionals a l’edat de la víctima i les seves quanties s’incrementaran a mesura que sigui més alta la puntuació. La puntuació mínima serà d’1 punt i la màxima de 100. Cada seqüela només podrà valorar una vegada, no es contemplaran les seqüeles que derivin d’altres, la puntuació de diverses seqüeles en una articulació, membre, aparell o sistema no podrà sobrepassar la qual correspongui a la seva pèrdua total. El perjudici psicofísic se sumarà al perjudici estètic per obtenir el valor final. El perjudici estètic serà qualsevol lesió que menyscabi la imatge de la persona, la seva rescabalament és compatible amb el cost de cirurgia plàstica reparadora de el dany. La impossibilitat de reparació incrementa la seva puntuació. El perjudici estètic podrà ser: Importantíssim, Molt Important, Important, Mitjà, Difícil, Lleuger.
  2. B) PERJUDICI PERSONAL PARTICULAR: Pèrdua de el fetus; perjudici excepcional (fins al 25% d’increment); perjudici psicofísic, orgànic o sensorial (quan una sola seqüela abast 60 punts o més ; o després d’aplicar la fórmula de Balthazar abast 80 punts o més), perjudici estètic (quan la puntuació és de 36 o més) i perjudici per pèrdua de qualitat de vida (molt greu, greu, moderada o lleu) i perjudici moral per pèrdua de qualitat de vida de familiars de grans lesionats (també quan es sobrepassin els 80 punts).
  3. C) PERJUDICI PATRIMONIAL: Despeses d’assistència sanitària futura ( cirurgia, estada hospitalària, pròtesis, ortesis, fisioteràpia, rehabilitació); seqüeles que en tot cas comporten la compensació (estats de coma, vegetatius crònics, lesions medul·lars, amputacions ); Ajudes tècniques o productes de suport per a l’autonomia personal; adequació de l’habitatge (amb un import màxim de 150.000 €); perjudici patrimonial per l’increment dels costos de mobilitat; ajuda de terceres persones (en funció del nombre d’hores); Lucre cessant (multiplicant i multiplicador).

  TAULA III. INDEMNITZACIÓ PER LESIONS TEMPORALS:

  Són les que pateix el lesionat des del dia de l’accident fins al final del seu procés curatiu o estabilització de la lesió.

  1. A) PERJUDICI PERSONAL BÀSIC: La seva valoració econòmica ve establerta a la taula 3ª.
  2. B) PERJUDICI PERSONAL PARTICULAR: Perjudici personal per pèrdua temporal de qualitat de vida ( Molt greu : el lesionat perd temporalment la seva autonomia personal per realitzar gairebé la totalitat de les activitats essencials de la vida diària, exemple: ingrés a l’UCI; Greu : El lesionat perd temporalment la seva autonomia per realitzar una part rellevant de les activitats essencials de la vida diària, exemple: ingrés en hospital; Moderat : El lesionat perd temporalment la possibilitat de realitzar les seves activitats específiques de la vida diària; perjudici bàsic : Baixa mèdica sense incapacitat per treballar o desenvolupar les activitats essencials de la vida diària).
  3. C) PERJUDICI PATRIMONIAL: Es indemnitzar les despeses d’assistència sanitària, import de les pròtesis, ortesis i productes de suport per a l’autonomia personal que per prescripció facultativa necessiti el lesionat fins al final del procés curatiu, habitualment les entitats asseguradores pagaran directament a l’hospital els despeses d’assistència sanitària, despeses de desplaçament a l’hospital oa fisioteràpia o tractament mèdic o ambulatori, despeses que la lesió causi en el desenvolupament de la vida diària que constin justificats, indemnització per pèrdua o disminució de la dedicació a les tasques de la llar és incompatible amb el rescabalament de despeses generades per la substitució d’aquestes tasques, finalment indemnització per pèrdua o disminució temporal d’ingressos nets provinents de la feina personal del lesionat.

  Breu consideració sobre la fuetada cervical : Els traumatismes menors a la columna cervical serà preceptiva per a la seva indemnització d’un informe mèdic de la seva existència després del període de lesió temporal , i només s’indemnitzaran si donen els següents criteris:

  1. a) Que no hi hagi altra causa que justifiqui aquesta patologia.
  2. b) Que la simptomatologia aparegui dins de les 72 hores posteriors a l’accident.
  3. c) Que hi hagi una relació entre la zona corporal afectada per l’accident i la lesió cervical.
  4. d) Que hi hagi una adequació suficient entre la lesió i el mecanisme de la seva producció.

  El nostre equip d’advocats d’accidents de trànsit et possa exemples.

  Exemple d’indemnització en accidents de trànsit amb incapacitat temporal.

  La incapacitat temporal constitueix el temps efectiu fins a la total recuperació i curació de les lesions després d’accident de trànsit. En cap cas debemo confondre la incapacitat laboral per accident amb la baixa laboral ja que, tot i que poden semblar similars no ho són en absolut i la seva indemnització per accident a Barcelona es pot veure afectada per un error a l’hora de gestionar aquests conceptes. Les companyies asseguradores, sovint, converteixen els dos conceptes en un de sol afectant substancialment en el seu propi benefici, la indemnització que correspongui en el cas d’accident de trànsit. Aquesta pràctica pot donar-se sobretot en pacients que estan en situació d’atur, són estudiants o estan ja jubilats. El càlcul de la seva indemnització després d’un accident de trànsit ha d’atendre sempre a el temps efectiu real de curació, des del moment en què es produeix l’accident de trànsit fins que s’estabilitzen les lesions en la seva totalitat independentment de si l’afectat per accident de trànsit està de baixa laboral o no.

  Com a exemple de càlcul d’indemnització per accident de trànsit amb seqüeles us proposem a un afectat per accident que ha de passar 30 dies en repòs amb relaxants musculars a causa d’un esquinç o fuetada cervical arran de l’accident de trànsit; després d’aquests 30 dies el pacient inicia una rehabilitació que dura uns altres 30 dies. Quan culmina aquest període de rehabilitació prescrit com a tractament després de l’accident els dolors cervicals persisteixen. El lesionat va una altra vegada al seu metge que li recepta llavors algun medicament per pal·liar el dolor o pauta més sessions de rehabilitació. Davant aquest cas, el normal és considerar 60 dies de curació + seqüeles posteriors ja que el segon tractament després de l’accident de trànsit no està orientat a guarir sinó a mitigar el dolor i altres símptomes residuals.

  Els 60 dies de curació, en aquest cas, s’han de tenir en compte després d’aquest accident de trànsit amb independència de si existia o no baixa laboral després del període inicial de 30 dies. Les asseguradores sovint tendeixen a aprofitar situacions d’atur o de pacients estudiants o jubilats per orientar la normativa en el seu propi benefici i estalviar en costos d’indemnització per l’accident. En aquestes situacions serà necessari acudir a un advocat especialista en accidents de trànsit que després assessorar el client de la millor manera, permetrà el lesionat acudir a un metge forense de l’jutjat (després de presentar la denúncia corresponent) que valorarà les lesions i seqüeles permetent als nostres advocats establir el càlcul correcte (sempre més profitós) de la indemnització per accident de trànsit que correspon a client.

  Indemnització per accident de trànsit amb incapacitat permanent.

  La reclamació dels danys corporals derivats d’accidents de circulació :

  La Llei introdueix un sistema extrajudicial per a la indemnització dels danys i perjudici corporals derivats d’accident de circulació previ o i necessari o a la interposició de qualsevol acció judicial . Així l’art. 7 de la Llei preceptua:

  «[…] No obstant això, amb caràcter previ a la interposició de la demanda judicial han de comunicar el sinistre a l’assegurador, demanant la indemnització que correspongui . Aquesta reclamació extrajudicial contindrà la identificació i les dades rellevants de qui o els qui reclamin, una declaració sobre les circumstàncies de fet, la identificació de el vehicle i del conductor que haguessin intervingut en la producció de la mateixa de ser conegudes, així com totes informació mèdica, assistencial o pericial, o de qualsevol altre tipus tinguin en el seu poder que permeti la quantificació de el dany. Aquesta reclamació interromp el còmput del termini de prescripció des del moment en que es presenti a l’assegurador obligat a satisfer l’import dels danys soferts al perjudicat. Tal interrupció durarà fins a la notificació fefaent al perjudicat de l’oferta motivada o resposta motivada definitiva […] En el termini de tres mesos des de la recepció de la reclamació pel perjudicat , tant si es tracta de danys personals com en els béns, el assegurador haurà de presentar una oferta motivada d’indemnització si entén acreditada la responsabilitat i quantificat el dany, que compleixi els requisits de l’apartat 3 d’aquest article. En cas contrari , o si la reclamació hagués estat rebutjada , ha de donar una resposta motivada que compleixi els requisits de l’apartat 4 d’aquest article . A aquests efectes, l’assegurador, a càrrec seu, podrà sol·licitar prèviament els informes pericials privats que consideri pertinents, que ha d’efectuar per serveis propis o concertats , si considera que la documentació aportada pel lesionat és insuficient per a la quantificació de el dany […] transcorregut el termini de tres mesos sense que s’hagi presentat una oferta motivada d’indemnització per una causa no justificada o que li fos imputable a l’assegurador, es meriten interessos de demora , d’acord amb el que preveu l’art. 9 d’aquesta Llei. Aquests mateixos interessos de demora es meriten en el cas que, havent estat acceptada l’oferta motivada pel perjudicat, aquesta no sigui satisfeta en el termini de cinc dies, o es consigni per a pagament la quantitat oferta »

  De tot això, la vigent Llei estableix com a requisit previ de procedibilitat la reclamació a l’assegurador de el dany , reclamació que ha de contenir les dades relacionades en la Llei.

  Un cop rebuda la reclamació per part de l’assegurador aquest, dins dels tres mesos següents , podrà sol·licitar del perjudicat que el mateix sigui examinat pels serveis mèdics propis o concertats, que baremarà i valorarà els danys soferts a l’efecte d’emetre la corresponent oferta motivada .

  Si el lesionat es negués a ser examinat pels metges indicats per l’asseguradora, aquesta davant la falta de pericials mèdiques suficients per a realitzar l’oferta podrà demorar-la, sense incórrer per això en mora alguna.

  Si dels informes mèdics aportats, o de l’examen mèdic realitzat pels serveis de l’asseguradora es desprèn que les lesions patides requereixen d’un període de tractament superior als tres mesos, el assegurador, amb la seva oferta motivada oferirà un pagament a compte, i ha de actualitzar els esmentats informes cada dos mesos, oferint pagaments a compte fins a l’alta mèdica definitiva o estabilització de les seqüeles.

  Un cop el lesionat disposi de l’alta mèdica realitzarà l’oferta motivada al lesionat on baremarà i valorarà tots els danys i perjudicis soferts relacionant els pagaments a compte ja realitzats i fixant l’import final a satisfer.

  En cas que el lesionat no estigui d’acord amb la baremació i valoració realitzada per l’asseguradora, la Llei estableix que:

  «5. En cas de disconformitat del perjudicat amb l’oferta motivada , les parts, de comú acord i a costa de l’assegurador, podran demanar informes pericials complementaris, fins i tot a l’Institut de Medicina Legal sempre que no hi hagués intervingut prèviament. Aquesta mateixa sol·licitud a l’Institut de Medicina Legal podrà realitzar-se pel lesionat, encara que no tingui l’acord de l’asseguradora, i amb càrrec a aquesta. L’Institut de Medicina Legal que hagi de realitzar l’informe de sol·licitar a l’asseguradora que aporti els mitjans de prova de què disposi, lliurant còpia de l’informe pericial que emeti a les parts.

  Així mateix, el perjudicat també podrà sol·licitar informes pericials complementaris, sense necessitat d’acord de l’assegurador, sent els mateixos, en aquest cas, a costa .

  Aquesta sol·licitud d’intervenció pericial complementària obligarà a l’assegurador a fer una nova oferta motivada en el termini d’un mes des del lliurament de l’informe pericial complementari, continuant interromput el termini de prescripció per a l’exercici de les accions judicials . En tot cas, es reprendrà des que el perjudicat conegués el rebuig de sol·licitud per part de l’assegurador de demanar nous informes ».  

  Un cop enllestida l’oferta vinculant, el lesionat podrà acceptar-la o no, en qualsevol cas, el pagament de la quantitat baremada per l’asseguradora serà abonada al lesionat o bé consignada judicialment . L’asseguradora no podrà vincular el pagament a la renúncia d’accions de cap tipus , i es meritarà com a pagament a compte de la indemnització final resultant.

  Si el perjudicat no està conforme amb la valoració realitzada per l’asseguradora disposarà de dues opcions:

  Dirigir-se a l’Institut Legal de Medicina perquè els serveis mèdics de la mateixa procedeixin a realitzar una pericial vinculant per l’asseguradora, en aquest cas, la pericial mèdica de l’Institut de Medicina Legal anirà a compte i càrrec de l’asseguradora .

  Sol·licitar informes mèdics a perits de la seva elecció, en aquest cas, el perjudicat ha de carregar amb aquests costos. L’equip d’advocats d’accidents de trànsit de Rovira Llor disposen de perits per tal de facilitar els tràmits.

  En aquest últim supòsit, un cop realitzada la pericial contradictòria el perjudicat ha de remetre-la a l’asseguradora , la qual, en el termini d’un mes, haurà d’enviar una nova oferta motivada.

  En cas que l’asseguradora rebutgi l’oferta motivada per entendre que no li correspon abonar la indemnització, o bé entengui que l’import d’aquella ja ha estat abonat al perjudicat en els pagaments parcials anteriors, la víctima podrà optar per acudir a la via judicial o l a mediació :

  «8. Un cop presentada l’oferta o la resposta motivada, en cas de disconformitat i fora de perill de el dret previst a l’apartat 5 d’aquest precepte, o transcorregut el termini per a la seva emissió, el perjudicat pot bé acudir a procediment de mediació previst en l’art. 14 per intentar solucionar la controvèrsia, o bé acudir a la via jurisdiccional oportuna per a la reclamació dels danys i perjudicis corresponents. No s’admetran a tràmit , de conformitat amb l’art. 403 de la LEC, les demandes en les quals no s’adjuntin els documents que acreditin la presentació de la reclamació a l’assegurador i l’oferta o resposta motivada , si s’hagués emès per l’assegurador ».

  En cas d’optar per la mediació el perjudicat disposarà de dos mesos de termini per a acudir a aquesta via des de la negativa a indemnitzar per l’asseguradora o bé des de l’ última oferta motivada d’indemnització:

  « 4. Rebuda la sol·licitud de mediació, el mediador o la institució de mediació de citar les parts per a la celebració de la sessió informativa. En particular, el mediador informarà les parts que són plenament lliures d’assolir o no un acord i de desistir del procediment en qualsevol moment, així com que la durada de la mediació no pot ser superior a tres mesos, que l’acord que eventualment arribin serà vinculant i poden instar la seva elevació a escriptura pública a l’objecte de configurar-lo com un títol executiu ».

  De triar la via jurisdiccional d’interposar la corresponent demanda de reclamació en funció de la quantia , tramitant bé com judici ordinari (més de sis mil euros) o verbal (inferior a l’anterior quantia) . I l partit judicial competent serà el del lloc on es va produir el sinistre.

  La demanda judicial pot dirigir-se contra l’autor de la infracció i la companyia asseguradora, o bé directament davant d’aquesta última , en el termini màxim d’un any , tenint en compte que la sol·licitud d’oferta motivada per part del perjudicat interromprà el còmput de la prescripció . De la mateixa manera, la jurisprudència entén que aquest còmput no comptarà fins a l’estabilització de les lesions sofertes pel perjudicat.

  La Llei actual limita la concurrència de culpes en l’accident fins a un mínim de el 25% de la indemnització.

  Les indemnitzacions finals baremades de conformitat amb el barem podran ser objecte de minoració entre un 25 i un 75% del seu import en funció de la contribució de la víctima al resultat danyós, per exemple, el cas d’un motorista amb lesions cerebrals que no portava posat el casc:

  «1.2 Sense perjudici que pugui existir culpa exclusiva d’acord amb el aparat 1, quan la víctima capaç de culpa civil només contribueixi a la producció de el dany es reduiran totes les indemnitzacions , incloses les relatives a les despeses en què s’hagi incorregut en els supòsits de mort, seqüeles i lesions temporals, en atenció a la culpa concurrent fins a un màxim de l’75% . S’entén que existeix aquesta contribució si la víctima, per falta d’ús o per ús inadequat de cinturons, casc o altres elements protectors , incompleix la normativa de seguretat i provoca l’agreujament de el dany […] Les regles dels dos paràgrafs anteriors s’aplicaran també, si la víctima incompleix el seu deure de mitigar el dany . La víctima incompleix aquest deure si deixa de dur a terme una conducta generalment exigible que, sense comportar cap risc per a la salut o integritat física, hauria evitat l’agreujament de el dany produït i, especialment, si abandona de manera injustificada el procés curatiu ». 

  ¿A quina indemnització tinc dret? Advocats d’accidents de trànsit

  Qüestió diferent a l’anterior, és que les lesions corporals es produeixin a conseqüència d’una imprudència greu o molt greu respecte de les normes de circulació.

  En aquest cas, s’incoarà un procés penal per Delicte Lleu o per Delicte greu (vinya . , Tutorial sobre Reforma Penal en accidents de trànsit).

  La reforma operada en el Codi Penal per Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, introduint jo un nou article 152 de el tenor literal:

  «Art. 152 CP: El qui per imprudència greu causi alguna de les lesions que preveuen els articles anteriors ha de ser castigat, en atenció a el risc creat i el resultat produït :

  1r. Amb la pena de presó de tres a sis mesos o multa de sis a divuit mesos, si es tracta de les lesions de l’apartat 1 de l’art. 147.

  2n. Amb la pena de presó d’un a tres anys, si es tracta de les lesions de l’art. 149.

  3r. Amb la pena de presó de sis mesos a dos anys, si es tracta de les lesions de l’art. 150.

  Si els fets s’haguessin comès utilitzant un vehicle de motor o un ciclomotor, s’imposaran, així mateix, la pena de privació de el dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors d’un a quatre anys. A l’efecte d’aquest apartat, es considera en tot cas imprudència greu la conducció en què la concurrència d’alguna de les circumstàncies previstes en l’art. 379 determinarà la producció de fet […]

  1. El qui per imprudència menys greu causi alguna de les lesions a què es refereixen els arts. 147.1; 149 i 150; serà castigat amb la pena de multa de tres mesos a dotze mesos.

  Si els fets s’haguessin comès utilitzant un vehicle de motor o un ciclomotor, s’imposaran, també, la pena de privació de el dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors de tres mesos a un any. Es considera imprudència menys greu , quan no sigui qualificada de greu, sempre que el fet sigui conseqüència d’ una infracció greu de les normes sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària , apreciada l’entitat d’aquesta pel jutge o el tribunal [… ] El delicte previst en aquest apartat només serà perseguible mitjançant denúncia de la persona ofesa o del seu representant legal ».

  De tot això, si les lesions o danys corporals soferts a conseqüència d’un accident de trànsit, ho són per alguna de les causes expressades en els art s . 379 , 380 o 381 de l’ CP , estarem davant d’un delicte de lesions per imprudència greu :

  «Art. 379.1. El que condueixi un vehicle de motor o un ciclomotor a velocitat superior a seixanta quilòmetres per hora en via urbana o en vuitanta quilòmetres per hora en via interurbana a la permesa reglamentàriament, serà castigat amb la pena de presó de tres a sis mesos o amb la de multa de sis a dotze mesos o amb la de treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a noranta dies, i, en qualsevol cas, amb la de privació de el dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per temps superior a un i fins a quatre anys.

  1. Amb les mateixes penes serà castigat el que condueixi un vehicle de motor o ciclomotor sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o de begudes alcohòliques . En tot cas serà condemnat amb aquestes penes el que condueixi amb una taxa d’alcohol en aire expirat superior a 0,60 mil·ligrams per litre o amb una taxa d’alcohol en sang superior a 1,2 grams per litre » .

  « A rt. 380 . 1. El que condueixi un vehicle de motor o un ciclomotor amb temeritat manifesta i posi en perill concret la vida o la integritat de les persones serà castigat amb les penes de presó de sis mesos a dos anys i privació de el dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per temps superior a un i fins a sis anys.

  1. A l’efecte d’aquest precepte es reputa manifestament temerària la conducció en què concorrin les circumstàncies que preveu l’apartat primer i al punt segon de l’apartat segon de l’article anterior » .

  « A rt. 381 . 1. S’ha de castigar amb les penes de presó de dos a cinc anys, multa de dotze a vint-i privació de el dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors durant un període de sis a deu anys el qual, amb manifest menyspreu per la vida de els altres, realitzi la conducta descrita a l’article anterior .

  1. Quan no s’hagués posat en perill concret la vida o la integritat de les persones, les penes seran de presó d’un a dos anys, multa de sis a dotze mesos i privació de el dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors pel temps previst en el paràgraf anterior ».

  És a dir, quan la causa de l’accident sigui:

  Les lesions per imprudència greu donaran lloc a la tramitació de diligències prèvies que incoar d’ofici el jutge d’instrucció , o instàncies del ministeri fiscal, les quals es transformaran posteriorment en un procediment abreujat . I n el si d’aquest procés es dirimiran tant els danys corporals com els materials .

  La víctima serà reconeguda pel metge forense que dictarà pericial mèdica de valoració , en funció dels informes mèdics que se li hagin anat presentant.

  Sense perjudici de la tramitació del procés penal, el jutge d’instrucció pot fixar una pensió provisional amb càrrec a l’assegurança obligatòria, per a atendre la víctima i les persones que de la mateixa depenguin i fins al límit de l’assegurança obligatòria:

  «Art. 765.1. En els processos relatius a fets derivats de l’ús i circulació de vehicles de motor, el jutge o el tribunal pot assenyalar i ordenar el pagament de la pensió provisional que, segons les circumstàncies, consideri necessària en quantia i durada per atendre la víctima i les persones que estiguin al seu càrrec . El pagament de la pensió es farà anticipadament en les dates que discrecionalment assenyali el jutge o tribunal, a càrrec de l’assegurador, si n’hi ha, i fins al límit de l’assegurança obligatòria, o bé amb càrrec a la fiança o a el Consorci de Compensació d’Assegurances, en els supòsits de responsabilitat civil de la mateixa, d’acord amb les disposicions que li són pròpies. La mateixa mesura es pot acordar quan la responsabilitat civil derivada de fet estigui garantida amb qualsevol assegurança obligatòria. Tot el relacionat amb aquesta mesura s’actuarà en peça separada. La interposició de recursos no suspèn l’obligació de pagament de la pensió ».

  És d’assenyalar que la persona denunciada serà condemnada tan sols pel delicte de lesions de l’art. 153.1 CP, per disposició expressa del que estableix l’art. 382:

  «Art. 382 CP: Quan els actes sancionats en els arts. 379, 380 i 381 s’ocasioni a més de el risc previngut, un resultat lesiu constitutiu de delicte, sigui quina sigui la gravetat, els jutges i els tribunals apreciar tan sols la infracció més greument penada, aplicant la pena en la meitat superior i condemnant en tot cas , a ‘rescabalament de la responsabilitat civil que s’hagués originat . Quan el resultat lesiu concorri amb un delicte de l’art. 381, s’imposarà en tot cas, la pena de privació de el dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors que preveu aquest precepte, en la meitat superior »

  Si la imprudència comesa és qualificada de menys greu, haurà de mitjar denúncia del perjudicat per la seva procedibilitat.

  Serà considerada imprudència menys greu la qual es cometi per infracció greu de les normes de circulació i seguretat viària, és a dir, les previstes essencialment en i l ‘art. 65 .4 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial :

  «Art. 65.4. Són infraccions greus, quan no siguin constitutives de delicte, les conductes tipificades en aquesta Llei referides a:

  1. a) No respectar els límits de velocitat reglamentàriament establerts.
  2. b) Circular en un tram a una velocitat mitjana superior als límits establerts per reglament.
  3. c) Incomplir les disposicions d’aquesta Llei en matèria de prioritat de pas, avançaments, canvis de direcció o sentit i marxa enrere, sentit de la circulació, utilització de carrils i vorals i, en general, tota vulneració de les ordenacions especials de trànsit per raons de seguretat o fluïdesa de la circulació.
  4. d) Aturar-se o estacionar al carril bus, en revolts, canvis de rasant, zones d’estacionament per a ús exclusiu de persones amb discapacitat, túnels, passos inferiors, interseccions o en qualsevol altre lloc perillós o en el qual s’obstaculitzi greument la circulació o constitueixi un risc, especialment per als vianants.
  5. e) Circular sense fer ús de l’enllumenat reglamentari.
  6. f) Conduir utilitzant cascos, auriculars o altres dispositius que disminueixin l’obligatòria atenció permanent a la conducció.
  7. g) Conduir utilitzant manualment dispositius de telefonia mòbil, navegadors o qualsevol altre sistema de comunicació.
  8. h) No fer ús del cinturó de seguretat, sistemes de retenció infantil, casc i altres elements de protecció.
  9. i) Circular amb menors de dotze anys com a passatgers de ciclomotors o motocicletes.
  10. j) No respectar els senyals dels agents que regulen la circulació.
  11. k) No respectar el llum vermell d’un semàfor.
  12. l) No respectar el senyal de stop o el senyal de cediu el pas.
  13. ll) Conduir un vehicle sent titular d’una autorització que no té validesa per no haver complert els requisits administratius exigits reglamentàriament a Espanya.
  14. m) La conducció negligent.
  15. n) Llançar a la via o als seus voltants objectes que puguin produir incendis o accidents, o que obstaculitzin la lliure circulació.

  ñ) No mantenir la distància de seguretat amb el vehicle que el precedeix.

  1. o) Circular amb un vehicle que incompleixi les condicions tècniques reglamentàriament establertes, llevat que es puguin considerar incloses en l’apartat 5.ll ) següent, així com les infraccions relatives a les normes que regulen la inspecció tècnica de vehicles.
  2. p) Incomplir l’obligació de tot conductor de verificar que les plaques de matrícula de el vehicle no presenten obstacles que impedeixin o dificultin la lectura i identificació.
  3. q) No facilitar l’agent de l’autoritat la seva identitat ni les dades de el vehicle sol·licitats pels afectats en un accident de circulació, estant implicat en el mateix.
  4. r) Conduir vehicles amb la càrrega mal condicionada o amb perill de caiguda.
  5. s) Conduir un vehicle tenint suspesa l’autorització administrativa per conduir o prohibida la seva utilització pel conductor.
  6. t) Circular amb un vehicle el permís de circulació està suspès.
  7. u) L’ocupació excessiva de el vehicle que suposi augmentar en un 50 per cent el nombre de places autoritzades, exclosa la del conductor.
  8. v) Incomplir l’obligació d’impedir que el vehicle sigui conduït per qui mai hagués obtingut el permís o la llicència de conducció corresponent.
  9. w) Incomplir les normes sobre el règim d’autorització i funcionament dels centres d’ensenyament i formació i dels centres de reconeixement de conductors autoritzats pel Ministeri de l’Interior o pels òrgans competents de les comunitats autònomes, llevat que es puguin considerar incloses en el art. 65.6.e).
  10. x) Circular per autopistes o autovies amb vehicles que ho tenen prohibit.
  11. i) No instal·lar els dispositius d’alerta al conductor en els garatges o aparcaments en els termes legal i reglamentàriament previstos.
  12. z) Circular en posició paral·lela amb vehicles que ho tenen prohibit ».

  Sempre que, a més de la imprudència greu , es causi alguna de les lesions descrites en els art. 147.1 , 149 o 150 de el Codi Penal.

  Si el procés penal conclou mitjançant Sentència absolutòria, preveu l’art. 13 de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del Sistema per a la Valoració dels Danys i Perjudicis causats a les persones en accidents de circulació , que el jutge abans d’arxivar el procés dicti Acte de quantia màxima indemnitzatòria a favor del perjudicat :

  «Art. 13 Diligències en el procés penal preparatòries de l’execució: Quan en un procés penal, incoat per fet cobert per l’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria en la circulació de vehicles de motor, recaigués Sentència absolutòria, si el perjudicat no hagués renunciat a la acció civil , ni la ha reservat per exercir separadament, el jutge o tribunal que hagués conegut de la causa de dictar una interlocutòria, a instància de part, en el que determinarà la quantitat líquida màxima que es pot reclamar com a indemnització de danys i perjudicis soferts per cada perjudicat , emparats per l’assegurança de subscripció obligatòria i segons la valoració que correspongui d’acord amb el sistema de valoració de l’annex d’aquesta Llei . Es procedirà de la mateixa manera en els casos de mort en accident de circulació i s’ha de dictar interlocutòria que determini la quantitat màxima a reclamar per cada perjudicat, a sol·licitud d’aquest, quan recaigui resolució que posi fi, provisionalment o definitivament, a l’procés penal incoat , sense declaració de responsabilitat ».

  En Advocats Rovira Llor disposa d’un equip d’advocats d’accidents de trànsit que sempre li aconseguiran la màxima indemnització per accident de trànsit i tractarem el cas amb tota atenció que mereix tenint en compte tots els detalls perquè en cada cas vostè sigui indemnitzat amb la totalitat del que en dret li correspon.