Contacta con nuestro equipo y resuelve tus dudas

RÈGIM SANCIONADOR COVID-19 PER INCOMPLIMENT DE LES NORMATIVES DICTADES A CATALUNYA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ.

El DOGC va publicar el 6/08/2020, amb entrada en vigor l’endemà de la seva publicació, el Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per a fer front a la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

El Decret llei classifica les conductes, que, per acció o omissió, conculquin les normes de prevenció i contenció acordades per les Administracions Públiques catalanes, en lleus, greus i molt greus.

Les sancions lleus seran castigades amb multa de 100€ fins a 3.000€; les greus des de 3.001€ fins a 60.000€ (sense perjudici de la suspensió o prohibició de l’activitat per un període màxim de sis mesos o la clausura del local o establiment per un període màxim de sis mesos) i les molt greus des de 60.001€ fins a 600.000€ (sense perjudici del tancament del local o establiment per un període màxim de cinc anys o la suspensió o prohibició per a realitzar l’activitat de fins a cinc anys).

L’art. 16.2 del Decret llei preveu que quan la infracció la cometi un menor d’edat, seran responsables subsidiaris del pagament de la sanció econòmica els pares, tutors o guardadors legals.

El termini per a dictar i notificar la resolució d’un expedient sancionador serà de nou mesos.

A tall d’exemple, seran infraccions lleus:

No portar o portar mal posada la màscara protectora serà sancionat amb multa de 100€ la primera vegada, si en un any se sanciona pel mateix podria donar lloc a una conducta greu.

El consum compartit de begudes alcohòliques en la via pública o en espais oberts al públic, serà sancionat amb multa de 500€ a 3.000€.

Incomplir les limitacions de concentració de persones en reunions o trobades públiques o privades serà sancionat amb multa de fins a 3.000€.

Incomplir la distància física interpersonal de seguretat en llocs públics o privats, oberts o tancats serà sancionat amb multa de 500€ a 3.000€.

Incomplir l’aïllament domiciliari establert per part de persones que pesi haver donat negatiu hagin estat en contacte estret amb un cas positiu de COVID-19, serà sancionat com falta lleu amb multa de fins a 3.000€.

Qualsevol incompliment de les mesures, ordres, resolucions i actes adoptats per les autoritats competents i que no estiguin penades com a sancions greus o molt greus, serà sancionada com falta lleu amb multa de fins a 3.000€, i així altres deu conductes més regulades en l’art. 5 del Decret.

La Generalitat per mitjà del Decret llei estableix un quadre de sancions clarament desorbitat en relació amb els ingressos mitjans de la població i de les PIMES, així com comparativament en proporció a la sanció que correspondria d’aplicar-se el Codi Penal.

S’estableix la responsabilitat subsidiària dels pares, tutors o guardadors traslladant les conseqüències sancionadores a aquells, anant més lluny del que s’estableix en la Llei Penal Juvenil, que tan sols ho preveu en l’àmbit de la responsabilitat civil, quan aquí s’està tipificant un règim purament sancionador. Compte amb què els fills menors de 18 anys, en sortir del col·legi, o dels seus cicles formatius, portin mal posada la màscara, o s’ajuntin entre si sense respectar la distància de seguretat, perquè els pares podran ser sancionats econòmicament de mancar el fill de recursos per a afrontar la sanció.

Amb el nadal en embrió, ull amb excedir els aforaments permesos, perquè l’increment del mateix serà objecte d’una sanció econòmica de fins a 3000€ encara que aquestes es produeixin en l’àmbit familiar, o en qualsevol espai altre espai privat.

Francesc de Paula Rovira Llor.

20/10/2020.