Contacta con nuestro equipo y resuelve tus dudas

DRET CIVIL

Advocats en Dret Civil

A Rovira Llor comptem amb un equip de professionals d’advocats en Dret Civil,la branca del dret privat que comprèn temes relatius a les persones, els béns, les obligacions, les successions i els contractes, incloent tot tipus de normes i principis que regulen les relacions entre persones o de tipus patrimonial, sense intervenció de l’Estat.

Principalment els nostres advocats especialitzats en Dret Civil s’encarreguen d’un ampli ventall d’assumptes, des de la reclamació de deutes econòmics fins a la responsabilitat civil, a més també de problemes que puguin sorgir en un àmbit familiar o confrontacions per herències i successions.

Amb els nostres advocats més preparats, oferim un servei especialitzat i de qualitat, personalitzat al teu assumpte per a tractar-lo de la millor manera i que el final sigui reeixit.

ARRENDAMENTS D’HABITATGE

 • Monitori de reclamació de quantitat per impagament de lloguer.
 • Judici desnono per falta de pagament o expiració del contracte d’arrendament.
 • Judici de desnonament per cessió o subarrendament de l’habitatge.
 • Judici de desnonament per precari.
 • Reducció o ajornament de rendes d’habitatge a causa del COVID-19.
 • Reducció o ajornament de rendes en locals de negoci a causa del COVID-19.
 • Contenció de rendes en zones declarades de tensió del mercat arrendatici.
 • Devolucions de Fiança.
 • Burofax: reclamació de quantitat, de fi de contracte, de devolució de fiança.

COMUNITATS DE PROPIETARIS

 • Impugnació d’Actes de Comunitat de Propietaris: Contràries a la Llei, als Estatuts Comunitaris o Perjudicials per a un dels propietaris.
 • Impugnació dels Comptes Anuals aprovats per la Comunitat.
 • Reclamació a la Comunitat de Propietaris per Humitats, filtracions, obres no aprovades en Junta.
 • Suspensió judicial d’obres realitzades per la Comunitat de Propietaris.
 • Oposició Judici monitori de reclamació de quantitat degudes a la Comunitat.
 • Judici Verbal i Judici Ordinari contra la Comunitat de Propietaris.
 • Accions contra activitats molestes i insalubres.

Sol·licitar informació

Completa el formulari i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.
  Vies de contacte

  Contactar per mail
  Trucada telefònica
  Whatsapp

  RECUPERACIÓ DE LA POSSESSIÓ

  CONTRACTES I OBLIGACIONS

  RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL

  DRET D’ASSEGURANCES

  DRET IMMOBILIARI

  HERÈNCIES

  DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT I A LA PRÒPIA IMATGE

  El dret civil tradicionalment regula l’estat civil de les persones, propietats, familiars, les obligacions i més.