Loader
 

Dret Civil

ARRENDAMENTS D’HABITATGE

 • Monitori de reclamació de quantitat per impagament de lloguer.
 • Judici desnonament per falta de pagament o expiració del contracte d’arrendament.
 • Judici de desnonament per cessió o subarrendament de l’habitatge.
 • Judici de desnonament per precari.
 • Reducció o ajornament de rendes d’habitatge a causa de la COVID-19.
 • Reducció o ajornament de rendes en locals de negoci a causa de la COVID-19.
 • Contenció de rendes en zones declarades de tensió del mercat arrendatici.
 • Devolucions de Fiança.
 • Burofax: reclamació de quantitat, de fi de contracte, de devolució de fiança.

 

RECUPERACIÓ DE LA POSSESSIÓ

 • Recuperació de la possessió de l’habitatge enfront d’el precarista, o a qui l’ocupa il·legítimament mitjançant procediment especial sumari.

 

COMUNITATS DE PROPIETARIS

 • Impugnació d’Actes de Comunitat de Propietaris: Contràries a la Llei, als Estatuts Comunitaris o Perjudicials per a un dels propietaris.
 • Impugnació dels Comptes Anuals aprovades per la Comunitat.
 • Reclamació a la Comunitat de Propietaris per Humitats, filtracions, obres no aprovades en Junta.
 • Suspensió judicial d’obres realitzades per la Comunitat de Propietaris.
 • Oposició Judici monitori de reclamació de quantitat degudes a la Comunitat.
 • Judici Verbal i Judici Ordinari contra la Comunitat de Propietaris.
 • Accions contra activitats molestes i insalubres.

 

CONTRACTES I OBLIGACIONS

 • Incompliment de contracte, Resolució de l’contracte, Nul·litat de el contracte, Indemnització de danys i perjudicis, reclamació de quantitat per impagament de factures, reclamació sanejament o evicció dels danys ocults, reclamació terminis de garantia, clàusules abusives, incompliment de la normativa en matèria de consumidors i usuaris, compravendes a distància, compravenda per internet.
 • Contracte de Franquícia, de distribució i d’exclusiva: Incompliment d’obligacions, Resolució de l’contracte; nul·litat de l’contracte, nul·litat de clàusules abusives, danys i perjudicis.
 • Contracte d’Agència: Reclamació indemnització contracte d’agència, incompliment d’obligacions, resolució de el contracte, nul·litat de l’contracte, reclamació danys i perjudicis.
 • Contracte de compravenda, contracte de permuta: Incompliment contractual, resolució de contracte, nul·litat de contracte, reclamació danys i perjudicis, reclamació de quantitat, reclamació sanejament o evicció dels danys ocults, reclamació terminis de garantia, clàusules abusives, incompliment de la normativa en matèria de consumidors i usuaris, compravendes a distància, compravenda per internet.
 • Judici Monitori, verbal i Ordinari.
 • Contractes de Serveis: Reclamació per mala execució dels serveis contractats, reclamació per mala praxi professional, sol·licitud d’indemnització de danys i perjudicis, Reclamació de sanejament o evicció, reclamació per danys ocults, indemnització de danys i perjudicis.

 

RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL

 • Reclamació de danys i perjudicis per responsabilitat extracontractual a causa d’accidents, per mossegada de gossos, causats per menors d’edat, per caigudes d’objectes des de l’habitatge, per la pràctica d’esports (escalada, submarinisme, surf, navegació a motor o a vela, golf, futbol, ​​causats en bicicleta, causats en patinet, en agressions, en accidents de trànsit.

 

DRET D’ASSEGURANCES

 • Reclamació a l’entitat asseguradora de les prestacions pactades en assegurances de vida i accidents.
 • Assegurances de vida o accidents vinculats a préstecs i hipoteques.
 • Assegurança de la llar.
 • Assegurança de responsabilitat civil a tercers.
 • Assegurança de danys.
 • Segur d’Invalidesa.

 

DRET IMMOBILIARI

 • Contracte d’Arres, arres penitencials, arres confirmatòries, paga i senyal, pagament a compte.
 • Contracte de Compravenda, de permuta i mixt: preu, objecte i consentiment.
 • Préstecs amb garantia hipotecària.
 • Usdefruits, servituds i altres drets reals.
 • Propietat Horitzontal i Propietat Vertical. Comunitats de Propietaris.
 • Sanejament i evicció per danys ocults: Reclamacions anuals, triennals i decennals. Segur decennal de l’edifici.
 • Llibre de l’edifici. ITE. Certificats d’eficiència energètica i d’habitabilitat. Certificat deutes president comunitat. Obres i Impostos.
 • Reclamació a l’Promotor, a l’Constructor, a l’arquitecte tècnic, a el director d’obra, a el cap d’obra.
 • Usucapió: adquisitiva i prescriptiva. Adquisició de la propietat pel transcurs de el temps.

 

HERÈNCIES

 • Règim civil d’aplicació: Comunitat de Béns o Separació de béns, veïnatge civil de l’finat.
 • Certificat de defunció, últimes voluntats.
 • Acceptació d’herència: amb o sense benefici d’inventari, impostos.
 • Hereus.
 • Llegats.
 • Legitimaris Descendents, Ascendents, Col·laterals. Cònjuge. Reclamacions pel legitimari.
 • Revocació de l’testament.
 • Impugnació de l’testament.
 • Herència intestada.
 • Col · lació de l’herència.
 • Partició de l’herència.

 

DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT I A LA PRÒPIA IMATGE.

Sol·licitar Informació