DRET CIVIL

Advocats en Dret Civil

A Rovira Llor comptem amb un equip de professionals d’advocats en Dret Civil,la branca del dret privat que comprèn temes relatius a les persones, els béns, les obligacions, les successions i els contractes, incloent tot tipus de normes i principis que regulen les relacions entre persones o de tipus patrimonial, sense intervenció de l’Estat.

Principalment els nostres advocats especialitzats en Dret Civil s’encarreguen d’un ampli ventall d’assumptes, des de la reclamació de deutes econòmics fins a la responsabilitat civil, a més també de problemes que puguin sorgir en un àmbit familiar o confrontacions per herències i successions.

Amb els nostres advocats més preparats, oferim un servei especialitzat i de qualitat, personalitzat al teu assumpte per a tractar-lo de la millor manera i que el final sigui reeixit.

ARRENDAMENTS D’HABITATGE

 • Monitori de reclamació de quantitat per impagament de lloguer.
 • Judici desnono per falta de pagament o expiració del contracte d’arrendament.
 • Judici de desnonament per cessió o subarrendament de l’habitatge.
 • Judici de desnonament per precari.
 • Reducció o ajornament de rendes d’habitatge a causa del COVID-19.
 • Reducció o ajornament de rendes en locals de negoci a causa del COVID-19.
 • Contenció de rendes en zones declarades de tensió del mercat arrendatici.
 • Devolucions de Fiança.
 • Burofax: reclamació de quantitat, de fi de contracte, de devolució de fiança.

COMUNITATS DE PROPIETARIS

 • Impugnació d’Actes de Comunitat de Propietaris: Contràries a la Llei, als Estatuts Comunitaris o Perjudicials per a un dels propietaris.
 • Impugnació dels Comptes Anuals aprovats per la Comunitat.
 • Reclamació a la Comunitat de Propietaris per Humitats, filtracions, obres no aprovades en Junta.
 • Suspensió judicial d’obres realitzades per la Comunitat de Propietaris.
 • Oposició Judici monitori de reclamació de quantitat degudes a la Comunitat.
 • Judici Verbal i Judici Ordinari contra la Comunitat de Propietaris.
 • Accions contra activitats molestes i insalubres.

Sol·licitar informació

Completa el formulari i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.
  Vies de contacte

  RECUPERACIÓ DE LA POSSESSIÓ

  • Recuperació de la possessió de l’habitatge enfront d’el precarista, o a qui l’ocupa il·legítimament mitjançant procediment especial sumari.

  CONTRACTES I OBLIGACIONS

  • Incompliment de Contracte, Resolució del contracte, Nul·litat del contracte, Indemnització de danys i perjudicis, reclamació de quantitat per impagament de factures, reclamació sanejament o evicció dels danys ocults, reclamació terminis de garantia, clàusules abusives, incompliment de la normativa en matèria de consumidors i usuaris, compravendes a distància, compravenda per internet.
  • Contracte de Franquícia, de distribució i d’exclusiva: Incompliment d’obligacions, Resolució del contracte; nul·litat del contracte, nul·litat de clàusules abusives, danys i perjudicis.
  • Contracte d’Agència: Reclamació indemnització contracto d’agència, incompliment d’obligacions, resolució del contracte, nul·litat del contracte, reclamació danys i perjudicis.
  • Contracte de compravenda, contracte de permuta: Incompliment contractual, resolució de contracte, nul·litat de contracte, reclamació danys i perjudicis, reclamació de quantitat, reclamació sanejament o evicció dels danys ocults, reclamació terminis de garantia, clàusules abusives, incompliment de la normativa en matèria de consumidors i usuaris, compravendes a distància, compravenda per internet.
  • Judici Monitori, Verbal i Ordinari.
  • Contractes de Serveis: Reclamació per mala execució dels serveis contractats, reclamació per mala praxi professional, sol·licitud d’indemnització de danys i perjudicis, Reclamació de sanejament o evicció, reclamació per danys ocults, indemnització de danys i perjudicis.

  RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL

  • Reclamació de danys i perjudicis per responsabilitat extracontractual a causa d’accidents, per mossegada de gossos, causats per menors d’edat, per caigudes d’objectes des de l’habitatge, per la pràctica d’esports (escalada, submarinisme, surf, navegació a motor o a vela, golf, futbol, ​​causats en bicicleta, causats en patinet, en agressions, en accidents de trànsit.

  DRET D’ASSEGURANCES

  • Reclamació a l’entitat asseguradora de les prestacions pactades en assegurances de vida i accidents.
  • Assegurances de vida o accidents vinculats a préstecs i hipoteques.
  • Segur de la llar.
  • Assegurança de responsabilitat civil a tercers.
  • Assegurança de danys.
  • Segur d’Invalidesa.

  DRET IMMOBILIARI

  • Contracte d’Arres, arres penitencials, arres confirmatòries, paga i senyal, pagament a compte.
  • Contracte de Compravenda, de permuta i mixt: preu, objecte i consentiment.
  • Préstecs amb garantia hipotecària.
  • Usdefruits, servituds i altres drets reals.
  • Propietat Horitzontal i Propietat Vertical. Comunitats de Propietaris.
  • Sanejament i evicció per danys ocults: Reclamacions anuals, triennals i decennals. Segur decennal de l’edifici.
  • Llibre de l’edifici. ITE. Certificats d’eficiència energètica i d’habitabilitat. Certificat deutes president comunitat. Obres i Impostos.
  • Reclamació al Promotor, al Constructor, a l’arquitecte tècnic, al director d’obra, al cap d’obra.
  • Usucapió: Adquisitiva i prescriptiva. Adquisició de la propietat pel transcurs del temps.

  HERÈNCIES

  • Règim civil d’aplicació: Comunitat de Béns o Separació de béns, veïnatge civil del finat.
  • Certificat de defunció, últimes voluntats.
  • Acceptació d’herència: amb o sense benefici d’inventari, impostos.
  • Hereus.
  • Llegats.
  • Legitimaris: Descendents, Ascendents, Col·laterals. Cònjuge. Reclamacions pel legitimari.
  • Revocació del testament.
  • Impugnació del testament.
  • Herència intestada.
  • Col·lació de l’herència.
  • Partició de l’herència.

  DRET A L’HONOR, A LA INTIMITAT I A LA PRÒPIA IMATGE

  El dret civil tradicionalment regula l’estat civil de les persones, propietats, familiars, les obligacions i més.