Pandèmia i drets fonamentals

Pandèmia i drets fonamentals

PANDÈMIA I DRETS FONAMENTALS El nostre ordenament regula els drets fonamentals i les seves possibles limitacions en dos marcs ben diferenciats: Un Ordinari i un altre Extraordinari. Dins del marc Ordinari, la norma general és que per a poder limitar o restringir un dret fonamental serà necessària una resolució judicial motivada subjecta als principis de…

Accidents de Trànsit

Accidents de Trànsit

Nuestro compromiso con las víctimas de accidentes de tráfico se inicia en marzo del año 1994, dando soporte jurídico a una Asociación sin Ánimo de Lucro, BANDERA BLANCA, que promovía la defensa a ultranza de las víctimas en accidentes de circulación. Desde entonces, muchas han sido las reformas legales abordadas en este ámbito, y ROVIRA LLOR ABOGADOS se ha ido especializando a lo largo de los años para obtener la máxima indemnización posible.

Acte d’obertura a judici oral

Acte d’obertura a judici oral

L’ACTE D’OBERTURA A JUDICI ORAL La Llei d’Enjudiciament Criminal regula l’acte d’obertura a Judici Oral en els tres tipus de processos penals generals que regula. En l’àmbit del judici ordinari, el qual versarà sobre processos seguits per delictes greus, l’acte d’obertura a judici oral marcarà l’inici de l’última fase del procés (sumari, període intermedi i…

Dret Penal – Principi Acusatori

Dret Penal – Principi Acusatori

PRINCIPI ACUSATORI – DRET PENAL L’Estat democràtic i de Dret, comporta en l’àmbit penal, la conjunció de dos principis bàsics, d’una banda l’exclusivitat de l’Estat per a l’exercici del ius puniendi, derivat del contracte social de Rousseau, que prohibeix a l’individu el càstig per si mateix de les lesions que pugui sofrir en els seus béns jurídics…

La querella en Dret Penal

La querella en Dret Penal

LA QUERELLA en DRET PENAL La querella és un dels possibles mecanismes que poden comportar l’obertura del procés penal, la querella en dret penal (al costat d’aquest, cap l’obertura directa pel propi Jutge o Tribunal; o bé, a instàncies del Ministeri Fiscal, o per denúncia d’un ciutadà espanyol, o a través de l’atestat incoat per …

Mesures sobre lloguers de locals de Negoci a Catalunya

Mesures sobre lloguers de locals de Negoci a Catalunya

DECRET LLEI 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats. L’article 67.6.a) de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei…

Mesures Covid-19 – Paralització dels desnonaments d’habitatge per falta de pagament i suspensió dels llançaments mentre durin les mesures restrictives a la mobilitat.

Mesures Covid-19 – Paralització dels desnonaments d’habitatge per falta de pagament i suspensió dels llançaments mentre durin les mesures restrictives a la mobilitat.

Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge: Aquesta llei permet a l’Administració qualificar determinades zones del territori com a àrees amb mercat d’habitatge tens, i subjectar els contractes d’arrendament que s’hi concloguin a un règim de contenció de les rendes. La imposició d’aquestes restriccions es concep com…

Règim Sancionador COVID-19 – Normativa aplicable a Catalunya

Règim Sancionador COVID-19 – Normativa aplicable a Catalunya

RÈGIM SANCIONADOR COVID-19 PER INCOMPLIMENT DE LES NORMATIVES DICTADES A CATALUNYA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ. El DOGC va publicar el 6/08/2020, amb entrada en vigor l’endemà de la seva publicació, el Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per…